วัดอัมพวันถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัดอัมพวันถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๒๔ ก.ย. ๓๗ ขอเจริญพรท่านอุบาสกอุบาสิกา ผู้มีเกียรติทั้งหลาย ผู้ใคร่ธรรม และผู้มีบุญวาสนาทุกท่าน [...]

วัดอัมพวันถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2019-06-10T12:04:12+07:00

ผู้สร้างโบสถ์วัดอัมพวัน

ผู้สร้างโบสถ์วัดอัมพวัน (สมัยกรุงศรีอยุธยา) โดย พลตรี วสันต์ พานิช โบสถ์หลังเก่า หน้าบันประดับด้วยเครื่องลายคราม [...]

ผู้สร้างโบสถ์วัดอัมพวัน2019-05-08T14:02:21+07:00

หลวงพ่อเทพนิมิต

หลวงพ่อเทพนิมิต โดย พระนรินทร์ สุภากาโร อาตมาเคยสนทนากับโยมคุณตาท่านหนึ่ง (คุณธวัช ปุริปุณณะ) ท่านเป็นคนเก่าแก่ของวัด ได้เล่าให้อาตมาฟังว่า ตรงบริเวณเขตปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายคฤหัสถ์นั้น [...]

หลวงพ่อเทพนิมิต2019-05-08T13:59:50+07:00

เมื่ออาตมาเรียนกรรมฐานที่วัดมหาธาตุ

เมื่ออาตมาเรียนกรรมฐานที่วัดมหาธาตุ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ป.ธ.๙ อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ [...]

เมื่ออาตมาเรียนกรรมฐานที่วัดมหาธาตุ2019-05-08T13:56:41+07:00

หลวงพ่อไปยุโรป

หลวงพ่อไปยุโรป โดย อำนาจ บัวศิริ (ผู้ชำนาญการ นักวิชาการศาสนา ๖ กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา) หลวงพ่อไปยุโรปครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการบุกเบิกงานด้านการศึกษาสงฆ์ของกองศาสนศึกษา [...]

หลวงพ่อไปยุโรป2018-03-20T15:42:18+07:00

เรื่องเก่ามาเล่าใหม่

เรื่องเก่ามาเล่าใหม่ โดย หนุน ทำนอง เรื่องเก่ามาเล่าใหม่นี้ เป็นชื่อที่ท่านเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคลตั้งชื่อให้ เป็นเรื่องนิมิตของข้าพเจ้า ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ หลังจากที่คุณทองย้อย [...]

เรื่องเก่ามาเล่าใหม่2018-03-20T15:39:24+07:00

ผ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสีมาประดิษฐาน ณ วัดอัมพวัน

ผ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสีมาประดิษฐาน ณ วัดอัมพวัน โดย  รศ. ทรง จิตประสาท เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ [...]

ผ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสีมาประดิษฐาน ณ วัดอัมพวัน2018-03-20T15:28:43+07:00

เกียรติประวัติของพระราชสุทธิญาณมงคล

เกียรติประวัติของพระราชสุทธิญาณมงคล รับพระราชทานพัดยศในการสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นที่ พระราชสุทธิญาณมงคล ประกาศสดุดีเกียรติคุณ พระราชสุทธิญาณมงคล พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร์ ประกาศสดุดีเกียรติคุณ พระราชสุทธิญาณมงคล [...]

เกียรติประวัติของพระราชสุทธิญาณมงคล2018-03-20T15:15:03+07:00

เทพวัดอัมพวัน

เทพวัดอัมพวัน โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม นายห้างทองย้อย ชโลธร ที่วัดอัมพวันมีเทพไท้ปกปักรักษาและทำการช่วยเหลือในการต้อนรับสอนกรรมฐาน คนที่เคยเป็นญาติ หรือมีบุญเท่านั้นจะสัมผัสได้ [...]

เทพวัดอัมพวัน2018-02-28T13:33:26+07:00
Go to Top