แก่นแท้

แห่ง

พระกรรมฐาน

หนังสือรวบรวมวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวทางของหลวงพ่อจรัญฯ โดยไม่มีคำสอนหรือความเห็นอื่นใดเข้ามาปะปน เป็นคู่มือไว้อ่านทบทวน และตรวจสอบวิธีปฏิบัติ

สารบัญ

 คำปรารภ

ด้วยปณิธาณอันแน่วแน่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่จะปลุกคนให้ตื่น เสกคนให้เป็นงาน (สร้างคนแทนการสร้างวัตถุ) ตลอดอายุขัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงมีแต่ให้กับช่วย ด้วยมุ่งหวังให้ญาติโยมมีความสุข เกิดสติปัญญา แก้ไขปัญหาชีวิตได้

หลวงพ่อมักเทศน์สอนญาติโยมเสมอ วิปัสนากรรมฐานนั้นทำให้มันจริงจะเห็นจริง เอาของจริงไปใช้อย่าเอาของปลอมเลย โดยส่วนตัวกระผมได้มีโอกาสสนทนากับอดีตพระอุปัฏฐากหลวงพ่อร่วม ๑๐ ปี เล่าให้ฟัง

“ถ้าหลวงพ่อสอนกรรมฐานเอง นอกจากท่านจะทำให้ดูแล้ว ท่านจะตามจี้และสอบถามอย่างละเอียด ใครทำไม่ได้ให้กลับไปทำใหม่ ให้เดินให้ดู ให้กำหนดให้ดู ยืนหนอแบบไหน เดินแบบไหน นั่งแบบไหน ลักษณะท่าทางแบบไหน ต้องให้ถูกต้องเป๊ะๆ ท่านถามมา (ต้องตอบได้) ตอบไม่ได้ก็จะให้กลับไปทำใหม่จนกว่าจะเข้าใจ ท่านเมตตามากๆ”

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามแนวทางของหลวงพ่อจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (เสียงเทศน์หลวงพ่อ, หนังสือกฏแห่งกรรม, หนังสือคู่มือการปฏิบัติธรรมของวัดอัมพวัน) ไม่มีคำสอนหรือความเห็นอื่นใดเข้ามาปะปน หนังสือจัดพิมพ์ออกแจกจ่ายเป็นธรรมทานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย

เมื่อหลวงพ่อละสังขาร (๒๕ มกราคม ๒๕๕๙) กระผมและน้องๆ ทีมงานจึงปรารภให้แก่นคำสอนในหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนตัวแทนหลวงพ่อ เป็นคู่มือการปฏิบัติไว้อ่านทบทวน ตรวจสอบ จึงได้ปรับปรุงโดยนำภาพหลวงพ่อสอนกรรมฐานในอิริยาบถต่างๆ เข้ามาประกอบ แต่ยังคงเนื้อหาเดิมไว้ทุกประการ

ขอขอบคุณ คุณนรินทร์ จริโมภาส และกัลยาณมิตรทุกท่านทีมีส่วนร่วมขวนขวายช่วยให้หนังสือเล่มนี้ (ฉบับปรับปรุง) จัดพิมพ์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์

ด้วยความปรารถนาดี
ประมวล วิทยบำรุงกุล
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ทำดีได้ดี
ไม่ได้แปลว่า ทำดีแล้วรวย
แต่แปลว่า ทำดีแล้วมีความสุข มีชีวิตร่มเย็น
ไม่เดือนร้อนตนเอง และผู้อื่น”

– พระธรรมสิงหบุราจารย์