Loading Events
This event has passed.

ขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่าน ร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ณ ศาลาสุธรรมภาวนา วัดอัมพวัน เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ ๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

ลำดับกัณฑ์เทศมหาชาติ
กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร ๑๙ คาถา
กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์ ๑๓๗ คาถา
กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙ คาถา
กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนปเวศน์ ๕๗ คาถา
กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก ๗๙ คาถา
กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน ๓๕ คาถา
กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพน ๘๐ คาถา
กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร ๑๐๑ คาถา
กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี ๙๐ คาถา
กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักกบรรพ ๔๓ คาถา
กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช ๖๙ คาถา
กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกกษัตริย์ ๓๖ คาถา
กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์ ๔๘ คาถา

Go to Top