Loading Events
This event has passed.

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมงานบรรพชาอุปสมบท
ที่โบสวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

๘.๐๐ น.ปลงผมนาค
๙.๓๐ น.พิธีขอขมาพ่อแม่นาค
๑๑.๓๐ น.เวียนนาครอบโบสถ์
๑๒.๓๐ น.เริ่มพิธีบรรพชาอุปสมบท
๑๕.๐๐ น.เสร็จพิธี

เป็นการบรระชาอุปสมบทครั้งแรกหลังออกพรรษา
ท่านใดมีความประสงส์จะบวช ติดต่อที่พระครูสังฆรักษ์ธเนศได้ที่วัดอัมพวัน

Go to Top