Loading Events
This event has passed.

กำหนดการ

๐๘.๓๐ น.  ปลงผมนาค

๑๐.๓๐ น.  พิธีขอขมา

๑๑.๐๐ น.  รับประทานอาหาร

๑๒.๐๐ น.  เวียนรอบอุโบสถ เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร

Go to Top