พิธีถวายปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พิธีถวายปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา และศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แด่ พระราชสุทธิญาณมงคล   คำประกาศเกียรติคุณ โดย [...]