ระเบียบในการขอเข้าอบรมพัฒนาจิต

สำนักปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

“หลักสูตรอบรมปฏิบัติธรรม ตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔”

ขั้นตอนในการติดต่อ

๑. ให้หมู่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงาน ติดต่อขอรับการเข้าอบรมฯ โดยใช้แบบฟอร์มใบจองขอเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ของทางวัด พร้อมทั้งรับทราบกฎระเบียบในการเข้ารับการอบรมฯ รวมถึงสิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมก่อนมาเข้าอบรม สามารถติดต่อได้ที่ศาลาสุธรรมภาวนา (ศาลาใหญ่) ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

๒. เมื่อรับทราบรายละเอียดการเข้าอบรมแล้ว ให้ศึกษากฎระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจ แล้วกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ชัดเจนโดยเฉพาะ “ชื่อและเบอร์ติดต่อ” วันเวลาที่สามารถเข้าอบรมให้ตรวจสอบตารางอบรมของทางวัด โดยวันเข้าอบรมห้ามตรงกับคณะอื่น เมื่อได้วันเวลาที่เหมาะสมแล้ว ให้ระบุในใบจองฯ

๓. วันเวลาที่เข้ารับการอบรมต้องไม่น้อยกว่า ๓ วัน ๒ คืน และวันแรกต้องไม่ตรงกับวันพระหรือวันสำคัญของทางวัด

๔. เมื่อได้รับการจองอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางวัดจะพิจารณาและแจ้งให้ทราบโดยเร็วตามเบอร์โทรติดต่อที่ท่านให้ไว้ จากนั้นท่านจะต้องทำหนังสือยืนยันการขอเข้ารับการอบรม ส่งให้ทางวัดก่อนวันเข้ารับอบรมไม่น้อยกว่า ๗ วัน มิฉะนั้นทางวัดจะถือว่าหมู่คณะของท่านไม่มีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรม และจำเป็นที่จะต้องขอยกเลิกการเข้าอบรมของคณะท่าน

๕. วันแรกที่เข้ารับการอบรมฯ จะต้องมาถึงวัดก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อจัดเข้าที่พัก และเข้าพิธีเปิดอบรมในเวลา ๑๔.๐๐ น. ส่วนวันสุดท้ายวันจบโครงการจะมีพิธีปิดในเวลา ๐๘.๓๐ น.

๖. สิ่งที่ทางผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา ได้แก่  ของใช้ส่วนตัวเฉพาะเท่าที่จำเป็น ยารักษาโรคประจำตัว  ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว (ผู้ชาย เสื้อมีแขน กางเกงขายาวปิดตาตุ่ม/ผู้หญิง เสื้อมีแขนพาดสไบ ผ้าถุงยาวปิดหน้าแข้ง) ชุดนอน(ให้เป็นชุดที่สุภาพ) งดการใช้โทรศัพท์ ทรัพย์สินสิ่งของมีค่าไม่ควรนำติดตัวมา **หากสูญหาย ทางวัดจะไม่รับผิดชอบ** ทางวัดจะจัดเตรียมให้เฉพาะ ที่นอน หมอน และผ้าห่ม

(ควรที่จะแจ้งจำนวนคนที่เข้าอบรมที่แน่นอนไม่เกิน ๓๐๐ คน แบ่งทั้งชายหญิง รวมถึงผู้ควบคุมดูแลจะต้องมีทั้งชายหญิง เพื่อสะดวกในการดูแลในยามวิกาลได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งทางวัดจะได้จัดเตรียมอาหาร ที่พักและสิ่งอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง)

เงื่อนไขการรับเข้าอบรม

๑. เพื่อความเหมาะสมในการเข้ารับการอบรม ทางคณะที่เข้ารับการอบรมจะต้องแจ้งลักษณะ ความต้องการ วัตถุประสงค์ ของคณะผู้เข้ารับการอบรม เพื่อทางวัดจะได้จัดหลักสูตร รวมถึงมอบหมายให้พระวิทยากร และวิทยากรที่ดูแลโครงการอบรมได้อย่างเหมาะสม (รูปแบบการอบรม ตารางเวลาต่างๆ ต้องเป็นของทางวัดเท่านั้น โดยจะแจ้งให้คณะท่านได้ทราบห้ามเปลี่ยนแปลง)

๒. ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการอบรมที่วัด ควรที่จะสำรวมกาย วาจา ใจ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การเดินแถว การรับประทานอาหาร น้ำปานะ และเวลาพักผ่อนไม่ควรที่จะใช้เสียงดังรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมคณะอื่น

๓. คณะที่เข้าอบรมควรที่จะจัด พี่เลี้ยง ครูอาจารย์ หรือผู้ควบคุมดูแล ด้วยตามจำนวยที่เหมาะสม

ข้อปฏิบัติของ ครูอาจารย์ พี่เลี้ยง และผู้ควบคุมดูแล

๑. ขึ้นดูแล หรือร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมทุกรอบ (เพื่อการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคณะ)

๒. ควบคุมการจัดแถวที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนเวลาในการเข้าอบรม

๓. ควบคุมการจัดที่พักให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ขณะที่คณะเข้าอบรม และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการอบรม ควรสำรวจข้าวของเครื่องใช้ที่คณะท่านนำมาให้เรียบร้อยก่อนเดินทางกลับ

๔. ดูแลควบคุมการอาบน้ำ และการเข้านอน ตามที่ทางวัดจัดไว้ให้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๕. ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เข้าอบรมตามตาราง รวมถึงกิริยามารยาทของผู้เข้าอบรมตลอดระยะเวลาโครงการอบรม

๖. รักษากฎระเบียบของทางวัดอัมพวันอย่างเคร่งครัด

๗. ครูอาจารย์ พี่เลี้ยง และผู้ควบคุมดูแล หากจะขอวุฒิบัตร จะต้องอยู่ตลอดระยะเวลาโครงการ และเข้ารวมกิจกรรมรวมถึงรักษาศีล ๘ ด้วย

๘. ให้ตรวจสอบสิ่งของที่ได้ยืมจากทางวัด และส่งคืนให้เรียบร้อย ก่อนเดินทางออกจากวัด

๙. พี่เลี้ยง ครูอาจารย์ และผู้ควบคุม ไม่อนุญาตให้ก้าวก่ายในการสอนให้ความรู้ หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการอบรม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ

(ครูอาจารย์ พี่เลี้ยง และผู้ควบคุมดูแล โปรดพึงพิจารณาอยู่เสมอว่า ในการมาร่วมโครงการนี้เป็นการสร้างบุญกุศล ควรที่จะเสียสละเพื่อความสะดวก และประโยชน์ในการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ มิใช่มาเพื่อความสนุกสนาน หรือความสบายแต่อย่างใด พึงระลึกอยู่เสมอว่า ท่านมาในฐานะผู้นำ และผู้ดูแล ควรที่จะปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ)

กฎระเบียบในการเข้าปฏิบัติธรรม

๑. ต้องอยู่ในศีล ๘ อย่างเคร่งครัด

๒. ปฏิบัติตามกิจวัตร อย่างเคร่งครัด (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

๐๓.๓๐ น. ตื่นนอน ปฏิบัติสรีระกิจ
๐๔.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า อบรม-ปฏิบัติธรรม
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า พักผ่อน
๐๘.๓๐ น. อบรม-ปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารเพล พักผ่อน
๑๓.๐๐ น. อบรม-ปฏิบัติธรรม
๑๖.๐๐ น. ทานน้ำปานะ พักผ่อน
๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น อบรม-ปฏิบัติธรรม
๒๑.๐๐ น. พักผ่อน

(ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามพระอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ)

๓. ไม่ควรพุดคุยในขณะเวลาทำวัตร และตลอดช่วงการปฏิบัติธรรม

๔. ไม่ควรออกนอกห้องกรรมฐานก่อนเวลาที่กำหนด ควรทำกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเวลาเข้า อบรม-ปฏิบัติธรรม

๕. ไม่ควรยืนดื่มน้ำ หรือยืนรับประทานอาหาร ควรนั่งให้เรียบร้อย

๖. ไม่ควรวิ่ง ควรใช้อิริยาบถเดินและต้องสำรวมโดยเอามือประสานไว้ที่หน้าท้องข้างหน้า

๗. งดใช้โทรศัพท์ระหว่างปฏิบัติ ถ้ามีความจำเป็นต้องขออนุญาต

๘. ไม่ควรก่อความวุ่นวาย หรือทะเลาะวิวาท

๙. เว้นจากการสูบบุหรี่ และสิ่งเสพติดทุกชนิด

๑๐. ควรมีมารยาทเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ อยู่ในระเบียบวินัย

๑๑. ควรเว้นจากการกระทำที่ผิดศีลธรรม และผิดกฎหมายทุกชนิด

๑๒. ไม่ควรทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรม เช่น อ่านหนังสือการ์ตูน เล่นเกมส์

๑๓. ห้ามนำสิ่งของมีค่าติดตัวมา หากจำเป็นต้องนำมา ควรฝากไว้กับ ครูอาจารย์ พี่เลี้ยง หรือผู้ควบคุมดูแล

๑๔. ให้นอนตามกำหนดเวลา ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. หรือเวลาที่ปล่อยเข้าที่พัก

ค่าใช้จ่ายต่างๆ

นักเรียน นักศึกษา ๔๐ บาทต่อคนต่อวัน
ประชาชนทั่วไป (ผู้ใหญ่) ๖๐ บาทต่อคนต่อวัน
ค่าพระวิทยากร ตามกำลังศรัทธา
ค่าวิทยากร ตามกำลังศรัทธา
ค่าบำรุงวัด ค่าน้ำค่าไฟ และใช้หนี้สงฆ์ ตามกำลังศรัทธา

หมายเหตุ

๑. หากคณะใดมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเข้าอบรม กรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบก่อนวันเข้าอบรมอย่างน้อย ๓ วัน

๒. หากเกิดปัญหาใดๆ ที่ทำให้ทางวัดต้องเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากคณะของท่าน คณะของท่านต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายนั้นๆ

๓. ทางวัดของสงวนที่จะพิจารณา รับ หรือ ไม่รับ รวมถึง การยกเลิกการอบรม ของคณะท่านโดยจะแจ้งให้ท่านทราบไม่น้อยกว่า ๗ วันในกรณีปกติ หากมีความจำเป็นอื่นๆ จะแจ้งโดยเร็วที่สุด

๔. กรุณาจัดเตรียมรายชื่อ (ชื่อและนามสกุล) ของผู้เข้าอบรม เป็นไฟล์เอ็กเซล ใส่ แฟลชไดร์ฟ หรือ ซีดี มามอบให้ในวันแรกของโครงการฯ  เพื่อสะดวกในการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร