Project Description

โครงการอริยมรรค รุ่นที่ ๓

เนื่องจากวัดอัมพวัน เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มีผู้เข้ารับการปฏิบัติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป อีกทั้งยังมีโครงการอบรมจากคณะหน่วยงาน นักเรียนนักศึกษาต่างๆ แต่ยังไม่มีโครงการอบรมของทางวัดโดยตรง กระผมพระวุทธเนตร สนฺตกาโย จึงขออนุญาตจัดโครงการปฏิบัติธรรมที่เป็นของทางวัด เพื่อส่งเสริมความต่อเนื่อง และความเข้าใจในการปฏิบัติ โดยใช้ชื่อว่า โครงการปฏิบัติธรรม “อริยมรรค” มีความหมายว่า “ทางดำเนินอันประเสริฐ” โดยจะเน้นถึงเรื่องการปฏิบัติ เพื่อให้โยมได้ใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประโยชน์ที่สุด และจะใช้เวลาในการจัดโครงการ ๑๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รับสมัครผู้เข้าอบรมที่เคยผ่านการปฏิบัติพื้นฐานของวัดมาแล้วไม่เกิน ๒๐๐ คน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น

** ปิดรับสมัคร **

** เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร **

ตารางการปฏิบัติ

วันแรก ปฏิบัติอย่างน้อย ๓ ชั่วโมง

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.     ลงทะเบียนยืนยันในการเข้าอบรมตาม ตามหมายเลขลำดับรายชื่อที่ได้สมัครไว้ ตรวจสอบความถูกต้อง เข้าที่พัก

๑๔.๐๐ น.     พิธีเปิดโครงการอบรมฯ สมทานศีล ขึ้นพระกรรมฐาน รับโอวาทจากท่านพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน

๑๗.๐๐ น.     สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม ทบทวนการปฏิบัติพื้นฐาน

๒๑.๐๐ น.     พักผ่อน

วันสองถึงวันที่เจ็ด ปฏิบัติอย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมง

๐๓.๓๐ น.     ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว

๐๓.๔๕ น.     แนะนำการ ให้แนวทางการปฏิบัติ ปฏิบัติพระกรรมฐาน

๐๗.๐๐ น.     รับประทานอาหารเช้า ผ่อนคลายอิริยาบถ

๐๘.๐๐ น.     ปฏิบัติพระกรรมฐาน

๑๑.๐๐ น.     รับประทานอาหารเพล ผ่อนคลายอิริยาบถ

๑๓.๐๐ น.     ปฏิบัติพระกรรมฐาน

๑๖.๐๐ น.     พักรับประทานน้ำปานะ

๑๘.๐๐ น.     สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติพระกรรมฐาน

๒๑.๐๐ น.     พักผ่อน

วันที่แปด ปฏิบัติอย่างน้อย ๑๖ ชั่วโมง

๐๓.๓๐ น.     ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว

๐๓.๔๕ น.     แนะนำการ ให้แนวทางการปฏิบัติ ปฏิบัติพระกรรมฐาน

๐๗.๐๐ น.     รับประทานอาหารเช้า ผ่อนคลายอิริยาบถ

๐๘.๐๐ น.     ปฏิบัติพระกรรมฐาน

๑๑.๐๐ น.     รับประทานอาหารเพล ผ่อนคลายอิริยาบถ

๑๓.๐๐ น.     ปฏิบัติพระกรรมฐาน

๑๗.๐๐ น.     พักรับประทานน้ำปานะ

๑๘.๐๐ น.     ปฏิบัติพระกรรมฐาน

๒๔.๐๐ น.     พักผ่อน

วันที่เก้า ปฏิบัติอย่างน้อย ๑๐ ชั่วโมง

๐๓.๓๐ น.     ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว

๐๓.๔๕ น.     แนะนำการ ให้แนวทางการปฏิบัติ ปฏิบัติพระกรรมฐาน

๐๗.๐๐ น.     รับประทานอาหารเช้า ผ่อนคลายอิริยาบถ

๐๘.๐๐ น.     ปฏิบัติพระกรรมฐาน

๑๑.๐๐ น.     รับประทานอาหารเพล ผ่อนคลายอิริยาบถ

๑๓.๐๐ น.     ปฏิบัติพระกรรมฐาน

๑๖.๐๐ น.     พักรับประทานน้ำปานะ

๑๘.๐๐ น.     ปฏิบัติพระกรรมฐาน

๒๑.๐๐ น.     พักผ่อน

วันที่สิบ

๐๓.๓๐ น.     ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว

๐๔.๐๐ น.     แนะนำการปฏิบัติ ปฏิบัติพระกรรมฐาน

๐๗.๐๐ น.     รับประทานอาหาเช้า ผ่อนคลายอิริยาบถ

๐๘.๐๐ น.     สรุปโครงการ ตอบคำถาม พิธีขอขมาลาศีล รับฟังโอวาทจากท่านพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ เจ้าอาวาส มอบใบประกาศ กล่าวปิดโครงการ

๑๑.๐๐ น.     รับประทานอาหารเพล จัดเก็บที่พักจบโครงการ

หมายเหตุ
กำหนดการเวลาต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งใจปฏิบัติตามแนวทาง เวลา และกฎระเบียบของทางวัดอัมพวัน อย่างเครงคัด

รายนามผู้ร่วมโครงการอริยมรรค รุ่น ๓

( อัพเดทล่าสุด ณ วันที่ ๔ สิงหาคม เวลา ๙.๕๐ น. )

wdt_ID ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 1 มนัสสวี คงขาว
2 2 สรรวีร์ คงขาว
3 3 นางมีนตา จตุรวิทย์พรขัย
4 4 น.ส.อัจฉราภรณ์ ฉิมณรงค์ ตั้งธรรมนิยม
5 5 กัณฑมณี ศิริจันทร์พร
6 6
7 7
8 8 นายกษิตติ์ ทิพยมนตรี
9 9 นาง ธนารีย์ โชคชนะ
10 10 อัจฉรา สุทธินนท์