Project Description

โครงการอริยมรรค รุ่นที่ ๑

เนื่องจากวัดอัมพวัน เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มีผู้เข้ารับการปฏิบัติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป อีกทั้งยังมีโครงการอบรมจากคณะหน่วยงาน นักเรียนนักศึกษาต่างๆ แต่ยังไม่มมีโครงการอบรมของทางวัดโดยตรง กระผมพระวุทธเนตร สนฺตกาโย จึงขออนุญาตจัดโครงการปฏิบัติธรรมที่เป็นของทางวัด เพื่อส่งเสริมความต่อเนื่อง และความเข้าใจในการปฏิบัติ โดยใช้ชื่อว่า โครงการปฏิบัติธรรม “อริยมรรค” มีความหมายว่า “ทางดำเนินอันประเสริฐ” โดยจะเน้นถึงเรื่องการปฏิบัติ เพื่อให้โยมได้ใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประโยชน์ที่สุด และจะใช้เวลาในการจัดโครงการ ๑๐ วัน รับสมัครผู้เข้าอบรมที่เคยผ่านการปฏิบัติพื้นฐานของวัดมาแล้วไม่เกิน ๒๐๐ คน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น

รายนามผู้ร่วมโครงการอริยมรรค รุ่น ๑

wdt_ID ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 1 ณัฐฏศิริ พานิชชัย
2 2 เปรมระพี อภิเดชาจิรสีห์
3 4 กุหลาบ สุกแดง
4 5 นางภิรญา เหล็กไหล
5 6 พิมพ์นภัสสรา กมลรัตน์
6 7 วรภัทร์ สิงห์ทา
7 8 อรวรรณ ศาสตรานนท์
8 9 พิรุณรัตน์ เพชรสงคราม
9 10 อุบลรัตน์ มะโนรา
10 11 โสมลักษณ์ ภู่นา