สามเณรวัดอัมพวัน รุ่นที่ ๓

2020-03-18T10:43:02+07:00

โครงการสามเณรวัดอัมพวัน รุ่นที่ ๓ ยกเลิกโครงการสามเณรวัดอัมพวันปี ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 เป็นโครงการบรรพชาสามเณรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ตามแนวพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) แนะนำสั่งสอนไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกโดยการสอบนั่งสมาธิ นั่งคุกเข่าสวดมนต์ ความอดทน ความตั้งใจ ความมีระเบียบ เป็นเวลาทั้งหมด ๗ วัน ก่อนบรรพชาและบรรพชาเป็นสามเณรที่เคร่งครัดในศีล มีจริยาวัตรที่เรียบร้อย ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี อีกเป็นระยะเวลา ๔ สัปดาห์ กำหนดการ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป (จนถึงวันเริ่มโครงการ) เตรียมความพร้อม ๒๙ มีนาคม – ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ บรรพชา ๕ [...]

โครงการอริยมรรค รุ่นที่ ๕ และ ๖

2020-01-05T18:26:56+07:00

โครงการอริยมรรค รุ่นที่ ๕ และ ๖ เนื่องจากวัดอัมพวัน เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มีผู้เข้ารับการปฏิบัติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป อีกทั้งยังมีโครงการอบรมจากคณะหน่วยงาน นักเรียนนักศึกษาต่างๆ แต่ยังไม่มีโครงการอบรมของทางวัดโดยตรง กระผมพระวุทธเนตร สนฺตกาโย จึงขออนุญาตจัดโครงการปฏิบัติธรรมที่เป็นของทางวัด เพื่อส่งเสริมความต่อเนื่อง และความเข้าใจในการปฏิบัติ โดยใช้ชื่อว่า โครงการปฏิบัติธรรม "อริยมรรค" มีความหมายว่า "ทางดำเนินอันประเสริฐ" โดยจะเน้นถึงเรื่องการปฏิบัติ เพื่อให้โยมได้ใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประโยชน์ที่สุด และจะใช้เวลาในการจัดโครงการ ๑๐ วัน  รับสมัครผู้เข้าอบรมที่เคยผ่านการปฏิบัติพื้นฐานของวัดมาแล้วโครงการละไม่เกิน ๒๐๐ คน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น รุ่นที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ถึง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ถึง ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ** ปิดรับสมัครแล้ว ** [...]

สามเณรวัดอัมพวัน รุ่นที่ ๒

2019-03-23T08:52:19+07:00

โครงการสามเณรวัดอัมพวัน รุ่นที่ ๒ เป็นโครงการบรรพชาสามเณรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ตามแนวพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) แนะนำสั่งสอนไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกโดยการสอบนั่งสมาธิ นั่งคุกเข่าสวดมนต์ ความอดทน ความตั้งใจ ความมีระเบียบ เป็นเวลาทั้งหมด ๗ วัน ก่อนบรรพชาและบรรพชาเป็นสามเณรที่เคร่งครัดในศีล มีจริยาวัตรที่เรียบร้อย ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี อีกเป็นระยะเวลา ๔ สัปดาห์ กำหนดการ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป (จนถึงวันเริ่มโครงการ) เตรียมความพร้อม ๒๔ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรพชา ๓๑ มีนาคม – ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ [...]

โครงการอริยมรรค รุ่นที่ ๔

2019-01-04T20:49:39+07:00

โครงการอริยมรรค รุ่นที่ ๔ เนื่องจากวัดอัมพวัน เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มีผู้เข้ารับการปฏิบัติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป อีกทั้งยังมีโครงการอบรมจากคณะหน่วยงาน นักเรียนนักศึกษาต่างๆ แต่ยังไม่มีโครงการอบรมของทางวัดโดยตรง กระผมพระวุทธเนตร สนฺตกาโย จึงขออนุญาตจัดโครงการปฏิบัติธรรมที่เป็นของทางวัด เพื่อส่งเสริมความต่อเนื่อง และความเข้าใจในการปฏิบัติ โดยใช้ชื่อว่า โครงการปฏิบัติธรรม "อริยมรรค" มีความหมายว่า "ทางดำเนินอันประเสริฐ" โดยจะเน้นถึงเรื่องการปฏิบัติ เพื่อให้โยมได้ใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประโยชน์ที่สุด และจะใช้เวลาในการจัดโครงการ ๑๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รับสมัครผู้เข้าอบรมที่เคยผ่านการปฏิบัติพื้นฐานของวัดมาแล้วไม่เกิน ๒๐๐ คน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น สมัคร ** เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ** ตารางการปฏิบัติ วันแรก ปฏิบัติอย่างน้อย ๓ ชั่วโมง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ [...]

โครงการอริยมรรค รุ่นที่ ๓

2018-08-04T21:58:05+07:00

โครงการอริยมรรค รุ่นที่ ๓ เนื่องจากวัดอัมพวัน เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มีผู้เข้ารับการปฏิบัติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป อีกทั้งยังมีโครงการอบรมจากคณะหน่วยงาน นักเรียนนักศึกษาต่างๆ แต่ยังไม่มีโครงการอบรมของทางวัดโดยตรง กระผมพระวุทธเนตร สนฺตกาโย จึงขออนุญาตจัดโครงการปฏิบัติธรรมที่เป็นของทางวัด เพื่อส่งเสริมความต่อเนื่อง และความเข้าใจในการปฏิบัติ โดยใช้ชื่อว่า โครงการปฏิบัติธรรม "อริยมรรค" มีความหมายว่า "ทางดำเนินอันประเสริฐ" โดยจะเน้นถึงเรื่องการปฏิบัติ เพื่อให้โยมได้ใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประโยชน์ที่สุด และจะใช้เวลาในการจัดโครงการ ๑๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รับสมัครผู้เข้าอบรมที่เคยผ่านการปฏิบัติพื้นฐานของวัดมาแล้วไม่เกิน ๒๐๐ คน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น ** ปิดรับสมัคร ** ** เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ** ตารางการปฏิบัติ วันแรก ปฏิบัติอย่างน้อย ๓ ชั่วโมง [...]

สามเณรวัดอัมพวัน รุ่นที่ ๑

2018-03-24T16:18:15+07:00

โครงการสามเณรวัดอัมพวัน รุ่นที่ ๑ เป็นโครงการบรรพชาสามเณรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ตามแนวพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) แนะนำสั่งสอนไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกโดยการสอบนั่งสมาธิ นั่งคุกเข่าสวดมนต์ ความอดทน ความตั้งใจ ความมีระเบียบ เป็นเวลาทั้งหมด ๗ วัน ก่อนบรรพชาและบรรพชาเป็นสามเณรที่เคร่งครัดในศีล มีจริยาวัตรที่เรียบร้อย ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี อีกเป็นระยะเวลา ๔ สัปดาห์ กำหนดการ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป (จนถึงวันเริ่มโครงการ) เตรียมความพร้อม ๒๕ มีนาคม – ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ บรรพชา ๑ – ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ [...]

โครงการอริยมรรค รุ่นที่ ๒

2018-01-03T16:26:58+07:00

โครงการอริยมรรค รุ่นที่ ๒ เนื่องจากวัดอัมพวัน เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มีผู้เข้ารับการปฏิบัติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป อีกทั้งยังมีโครงการอบรมจากคณะหน่วยงาน นักเรียนนักศึกษาต่างๆ แต่ยังไม่มีโครงการอบรมของทางวัดโดยตรง กระผมพระวุทธเนตร สนฺตกาโย จึงขออนุญาตจัดโครงการปฏิบัติธรรมที่เป็นของทางวัด เพื่อส่งเสริมความต่อเนื่อง และความเข้าใจในการปฏิบัติ โดยใช้ชื่อว่า โครงการปฏิบัติธรรม "อริยมรรค" มีความหมายว่า "ทางดำเนินอันประเสริฐ" โดยจะเน้นถึงเรื่องการปฏิบัติ เพื่อให้โยมได้ใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประโยชน์ที่สุด และจะใช้เวลาในการจัดโครงการ ๑๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รับสมัครผู้เข้าอบรมที่เคยผ่านการปฏิบัติพื้นฐานของวัดมาแล้วไม่เกิน ๑๘๐ คน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้านล่าง ตารางการปฏิบัติ วันแรก ปฏิบัติอย่างน้อย ๓ ชั่วโมง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.     ลงทะเบียนยืนยันในการเข้าอบรมตาม [...]

โครงการอริยมรรค รุ่นที่ ๑

2017-10-19T20:43:47+07:00

โครงการอริยมรรค รุ่นที่ ๑ เนื่องจากวัดอัมพวัน เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มีผู้เข้ารับการปฏิบัติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป อีกทั้งยังมีโครงการอบรมจากคณะหน่วยงาน นักเรียนนักศึกษาต่างๆ แต่ยังไม่มมีโครงการอบรมของทางวัดโดยตรง กระผมพระวุทธเนตร สนฺตกาโย จึงขออนุญาตจัดโครงการปฏิบัติธรรมที่เป็นของทางวัด เพื่อส่งเสริมความต่อเนื่อง และความเข้าใจในการปฏิบัติ โดยใช้ชื่อว่า โครงการปฏิบัติธรรม "อริยมรรค" มีความหมายว่า "ทางดำเนินอันประเสริฐ" โดยจะเน้นถึงเรื่องการปฏิบัติ เพื่อให้โยมได้ใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประโยชน์ที่สุด และจะใช้เวลาในการจัดโครงการ ๑๐ วัน รับสมัครผู้เข้าอบรมที่เคยผ่านการปฏิบัติพื้นฐานของวัดมาแล้วไม่เกิน ๒๐๐ คน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น รายนามผู้ร่วมโครงการอริยมรรค รุ่น ๑

Go to Top