** ผู้ไม่ลงทะเบียนล่วงหน้า หรือมาแล้วแต่มีเอกสารไม่ครบ งดรับ ทุกกรณี **

มาตรการเปิดรับผู้ปฏิบัติธรรม
ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

เนื่องจากมีผู้มีศรัทธาสอบถามกันมามากในการเปิดรับผู้ปฏิบัติธรรม ทางวัดอัมพวันจึงได้วางมาตรการ ในการเปิดรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการป้องกันและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

 • รับรอบวันโกนชนวันโกน และรอบ ๓ วัน (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
 • ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าทางออนไลน์เท่านั้น
 • รอบ ๓ วัน (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์) ไม่เกิน ๒๕๐ คน
 • รอบ ๗ วัน (วันโกนชนวันโกน) ไม่เกิน ๑๕๐ คน
 • ต้องมีหลักฐานยืนยันได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย ๒ เข็ม
 • มีใบรับรองผลตรวจ ATK จากสถานพยาบาลไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง (๒ วัน ก่อนเข้าปฏิบัติธรรม)
 • ผ้าห่มท่านต้องนำมาเอง ทางวัดไม่มีแจกให้

แนวทางการดำเนินการ

 • รับสมัครผู้ที่มีศรัทธา ตั้งใจจริงในการปฏิบัติ
 • ต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศ สามารถตรวจสอบได้ ไม่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
 • ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 อย่างน้อย ๒ เข็ม และมีใบรับรองผลตรวจ ATK ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนวันเข้าปฏิบัติธรรม
 • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่วย เป็นไข้ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่มีอาการป่วยทางจิต ไม่ได้เป็นผู้ติดยาเสพติดทุกชนิด ไม่เป็นโรคติดสุราเรื้อรัง
 • มีความอ่อนน้อม ยอมรับ เชื่อฟัง และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางวัดอัมพวัน เจ้าหน้าที่ และพระอาจารย์ผู้สอน อย่างเคร่งครัด
 • ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.amphawan.net เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูล (เดินทางมาและกลับ ให้ตรงรอบที่ลงทะเบียนทางออนไลน์)
 • หมั่นคัดกรองผู้เข้าปฏิบัติอยู่เป็นประจำเพื่อป้องกันความเสี่ยง เช่น ตรวจสอบวัดอุณหภูมิในวันเข้าปฏิบัติและก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติธรรม
 • จัดสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่พัก ที่รับประทานอาหารให้เป็นสัดส่วน และมีระยะห่างที่เหมาะสม
 • จัดวางเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ และบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • จัดเตรียมชุดผู้ปฏิบัติธรรมที่ผ่านการทำความสะอาด ให้ผู้เข้าปฏิบัติตามจำนวนวันที่ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน และเข้าปฏิบัติธรรม

 • ๑. ลงทะเบียนได้ที่ www.amphawan.net เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพียง ๒ รอบ
  • รอบ ๓ วัน (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์) จะเพิ่มรอบใหม่ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
  • รอบ ๗ วัน (วันโกน) จะเพิ่มรอบใหม่ในทุกวันพระ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 • ๒. กรอกข้อมูลรายละเอียด ตามรอบที่ต้องการปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
 • ๓. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และรอบที่ลงทะเบียน
 • ๔. เดินทางมาปฏิบัติให้ตรงรอบตรงวัน และต้องอยู่จนครบตามกำหนด
 • ๕. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีน และหลักฐานการตรวจเชื้อ ณ จุดคัดกรองที่ใต้อาคารเสาวนีย์
  • ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.
  • ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
 • ๖. ติดต่อฝ่ายทะเบียน รับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติธรรม รับชุด และเข้าที่พักตามสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ระบุไว้

รอบวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

๒๐ – ๒๒ พ.ค. ๖๕

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

๒๗ – ๒๙ พ.ค. ๖๕

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

ยกเลิกการลงทะเบียน

ยกเลิกรอบวันศุกร์

รอบวันโกนชนวันโกน

๒๒ – ๒๙ พ.ค. ๖๕  (เต็มแล้ว)

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

๒๙ พ.ค. – ๖ มิ.ย.

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

ยกเลิกการลงทะเบียน

ยกเลิกรอบวันโกน

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อตามที่อยู่ติดต่อด้านล่าง

โทร :
098-469-0597
080-454-6277
062-306-1831

รบกวนติดต่อในเวลาปกติ
ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.