ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

โดย เพ็ญศรี ศรีจินดา

นับว่าเป็นบุญของคนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล เมตตาให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันสาขาวัดอัมพวัน เป็นสาขาแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย โดยการบริจาคที่ดิน ดร.ลำใย โกวิทยากร และครอบครัว โดยมี คุณลุงบุญส่ง อินทวิรัตน์ เป็นแรงสำคัญในการช่วยกันก่อตั้ง

ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทราบดีว่า หลวงพ่อท่านต้องแบกภาระอันหนักนี้ พวกลูกศิษย์ทั้งหลายตระหนักดีว่าหลวงพ่อท่านทำงานทุกอย่างทำจริง มีการกำกับติดตามผลนำปัญหาไปแก้ไขปรับปรุงตลอดเวลา งานอะไรก็ไม่หนักเท่ากับงานสร้างคนให้เป็นคนดี เพราะผู้สร้างต้องทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา หลวงพ่อท่านเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาให้กับทุกคน ไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่เลือกชาติภาษา

พระคุณเจ้าที่หลวงพ่อเมตตาส่งให้มาประจำที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันทุกรูปปฏิบัติตนเคร่งครัดเหมือนที่วัดอัมพวันทุกอย่าง ทั้งที่เป็นกิจของสงฆ์ งานสอนปฏิบัติธรรม ปรับปรุงอาคารที่พัก ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ถ้าพูดอย่างสามัญก็ว่าทำงานตัวเป็นเกลียวทุกรูปท่านเป็นแบบอย่างของผู้ปฏิบัติชอบที่แท้จริงตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ

ปัจจุบันการพัฒนาด้านวัตถุก้าวไกลไปมาก แต่ด้านจิตใจ ไม่มีหน่วยงานใดมาพัฒนาโดยตรง แม้แต่หลักสูตรการศึกษาทุกระดับจะเน้นการพัฒนาทางวิชาการ ไม่ได้คำนึงถึงการพัฒนาด้านจิตใจให้ควบคู่กันไปเลย ซ้ำร้ายไปกว่านั้นผู้ใช้หลักสูตรเองก็ไม่ได้ผ่านการเลือกเฟ้นเลยไปกันใหญ่ วัดส่วนมากในประเทศไทยเป็นที่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมกันมาแต่จะเป็นที่พัฒนาจิตใจ สอนให้คนมีความเข้มแข็งอดทน ใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันมีน้อยมากถ้าเทียบกับคนทั้งประเทศ ที่สอนได้ผลอย่างจริงจังคือได้ผลเกิน ๘๐% มีไม่มากนัก ในจำนวนนั้นก็มีวัดอัมพวันและสาขาศูนย์เวฬุวันอยู่ด้วย ที่ดิฉันกล้ายืนยันเพราะจากผลการประเมินโครงการแสงธรรมนำชีวิต ของนายปรีดา ทุมเทียง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองขอนแก่นที่นำคณะครูเข้าปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใสวนเวฬุวัน ในช่วงปิดเรียนภาคปลาย ระหว่างวันที่ ๓-๑๐ เมษายน ๒๕๓๘ ที่ผ่านมานี้ส่วนที่วัดอัมพวันนั้นท่านใดที่สงสัยและศรัทธา ขอเชิญไปพิสูจน์ความจริงได้ทุกวันตลอดเวลา แต่ท่านควรมีเวลาให้กับตัวเองอย่างน้อย ๗ วัน ในการไปครั้งแรก เพราะเรื่องนี้เป็น “ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ” รู้ได้เฉพาะเรื่องตนและรู้เรื่องกัน (ส่วนมาก) เฉพาะท่านที่ผ่านการฝึกปฏิบัติแล้วเท่านั้น

การปฏิบัติธรรมเป็นทางแห่งปัญญาตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ หลวงพ่อคือพระอริยสงฆ์ที่เป็นดวงประทีปส่องสว่างให้มนุษย์และสัตว์ผู้อยู่ในความมืดได้เห็นทางเดินของชีวิต ตัวดวงประทีปจะส่องสว่างได้ต้องผลิตพลังงานตลอดเวลา เปรียบเสมือนหลวงพ่อท่านทำงานหนักไม่มีวันหยุดไม่มีกลางวันกลางคืน มีเวลาพักผ่อนน้อยมาก ที่ดิฉันกล่าวว่าเป็นบุญของพวกเราชาวขอนแก่นและพี่น้องทั้งประเทศที่ได้รับความกรุณาจากหลวงพ่อ ให้ศูนย์ปฏิบัติสวนเวฬุวันแก่พวกเราเป็นแหล่งปัญญาที่เราไม่สามารถจะหาได้จากที่ไหนในสถานศึกษาทุกแห่ง ปัญญาที่จะนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของตนที่ได้ปัญญาแก้ปัญหาแก้ความขี้เกียจ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่เราซื้อไม่ได้ด้วยเงิน

ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันมีพระคุณเจ้าสอนโดยเข้มงวด มีกรรมการศูนย์ที่เต็มไปด้วยความเสียสละและเมตตา มีความพร้อมในการต้อนรับทุกท่านตลอดเวลา และหมู่คณะไม่เกินครั้งละ ๑๕๐ คน และคงขยายอีกในโอกาสต่อไป