วัดอัมพวันถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
๒๔ ก.ย. ๓๗

อเจริญพรท่านอุบาสกอุบาสิกา ผู้มีเกียรติทั้งหลาย ผู้ใคร่ธรรม และผู้มีบุญวาสนาทุกท่าน การที่ท่านได้มีโอกาสมาฟังพระสงฆ์เจริญบทพระธรรมจักร นับว่ามีบุญมาก เป็นโชคดีของทุกท่าน ตามปกติที่วัดนี้มีการสวดบทพระธรรมจักรกันทุกวันที่ ๙ ของเดือน และสวดกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗

เหตุผลในการเจริญบทพระพุทธมนต์ธรรมจักร ซึ่งเป็นปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระองค์เอง และมีผู้ฟัง คือ ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ในวันนี้ก็เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ

ท่านทั้งหลาย การถวายพระราชกุศลด้วยการเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนได้เฝ้าพระองค์ท่าน อาตมาทำมานานแล้ว ถวายพระราชกุศลทุกวัน ถ้าพูดสามัญศัพท์ธรรมดา ก็เรียกว่าแผ่เมตตาทุกวัน การแผ่เมตตานี้ถ้าเราทำเชี่ยวชาญชำนาญได้เมื่อใด ก็แผ่ให้ศัตรูได้ ศัตรูจะมาเป็นมิตรกับเราแน่นอน ถึงจะเกลียดชัง แหนงหน่ายเรา ผูกพยาบาท อาฆาตกัน อย่างไร ก็มารักกันได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราแผ่เมตตา

ถ้าท่านยังไม่มีธรรมะ อย่าแผ่ไปให้คนที่รัก อย่าแผ่ไปให้ศัตรู เดี๋ยวจะผูกพยาบาทกันเพราะใจไม่ถึงธรรมะ จิตใจไม่เป็นกุศล จะมีแต่ผูกพยาบาทฆาตพยาเวรต่อกัน แผ่หนักเข้าสมาธิทางโลกมันก็ถูกโฉลกดี ทำให้เคียดแค้นหนักเข้าไปอีก ไม่อยากเห็นหน้า ไม่อยากปรารภ

ถ้าเราซึ้งในรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถึงค่อยแผ่ได้ แผ่ไปก็จะมีแต่เมตตา เราจะไม่เป็นศัตรูกันต่อไป เขาเหล่านั้นจะคิดถึงความดีของเราบ้าง จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเอง

ถ้าท่านทั้งหลายมาฟังสวดธรรมจักร ในวันที่ ๙ ทุกเดือน หรือในวันคล้ายวันเกิด ประเสริฐที่สุด วันที่ ๙ ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง วัฒนาสถาพร มีลูกหลานเรียนจบเป็นมหาบัณฑิต เป็นดุษฎีบัณฑิต ถ้าท่านเชื่ออาตมานะ ไม่เชื่อก็แล้วไป ไม่ได้พูดให้เชื่อ ไม่ได้พูดให้เลื่อมใสศรัทธาเอาปัจจัยมาถวายหรอก แต่ท่านจะมีศรัทธาหรือไม่ ไม่ว่ากันนะ เป็นเรื่องศรัทธาของท่านเองไม่มีใครบังคับบัญชา

เราหล่อหลอมด้วยจิตใจของเราเอง ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของเราเอง ทำบุญจึงจะได้ผล ทำกุศลถึงจะได้บุญ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่ตั้งใจทำบุญ

อาตมาเจริญกรรมฐาน ถวายพระราชกุศลทุกวัน และสวดถวายพระพรชัยมงคลในโรงอุโบสถกับพระสงฆ์องค์เณรพระเถรานุเถระทุกวัน

จำเดิมกาลแต่นั้นมา ทำให้เกิดอภินิหารของบุญ ทำให้พระองค์ทรงแจ้งรับการถวายพระราชกุศลของเรา ทั้ง ๆ ที่พระองค์ไม่ทรงทราบว่าวัดนี้อยู่ที่ไหน แต่ในสุดก็ทรงทราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชศรัทธาถวายสังฆทานปัจจัยค่าภัตตาหาร แก่ภิกษุสามเณร วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เป็นครั้งที่ ๕ ผ่านมาแล้ว นี่แหละอำนาจบุญ อำนาจประโยชน์

การที่เราถวายพระราชกุศลก็ไม่ได้หวังผลอันใดเพราะเห็นว่ามหาบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทรงเหนื่อยยากพระวรกายมาก ทรงช่วยเหลือประชาชนพสกนิกรราษฎรทั้งหลาย

ถ้าท่านรับราชการต่างพระเนตรต่างพระกรรณขององค์พระราชา ท่านถวายพระราชกุศลทุกวันเถอะ ท่านจะเจริญในยศถาบรรดาศักดิ์ ถึงท่านไม่ยศตำแหน่งสูง ท่านจะเป็นใหญ่เป็นโต ผลบุญจะมีมาถึงลูกท่านได้

อาตมาเคยอ่านพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาราชธานี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระมหากษัตริย์มากกว่า ๕๐ พระองค์ มีอยู่พระองค์เดียวที่ทรงครองราชย์นานที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์นานถึง ๔๒ ปี แต่พระชนมายุเพียง ๕๘ พรรษา ก็เสด็จสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันมีพระชนมายุถึง ๖๘ พรรษาแล้ว จะทรงครองราชย์สมบัติ ครบ ๕๐ ปี ในปีนี้ ทางราชการจะจัดงานเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ การที่เราสวดบทธรรมจักรฯ ก็เป็นการ ร่วมฉลองเช่นเดียวกัน

ตั้งแต่เถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ พระองค์ทรงเหนื่อยยากมาก ทรงปกครองทวยราษฎร์ให้ได้รับ ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ทรงมีโครงการในพระราชดำริให้รัฐบาลช่วยเหลือพสกนิกรทั่วไป ทรงถาม ทุกข์สุขประชาชน ข้าวดีไหม น้ำดีไหม ข้าวปลานาเกลือเป็นอย่างไร คุณลุง คุณป้า คุณยาย คุณน้า ก็กราบบังคมทูลท่าน พระองค์มีรับสั่งให้การชลประทานช่วยเหลือจนประชาชนในชนบท รวมไปถึงชาวเขาเผ่าแม้วได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้

การที่เราถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน พระองค์ทรงทราบด้วยพระเนตรด้วยพระกรรณของพระองค์เอง มีพระราชศรัทธาถวายสังฆทานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมา ย้อนกลับมาหาเราอีก

นี่แหละบุญต่อบุญ บาปต่อบาป นะโยม โยมเลือกเอาเองเถอะ จะเอาบาปต่อบาปไปให้เดือดร้อน ก็ตามใจ ใจเป็นบุญ ใจมีเมตตา ไปไหนเยือกเย็น ไปไหนเป็นสุข อย่าเดือดร้อนใจ

อาตมาจดบันทึกไว้ทั้งหมด ที่พระองค์ทรงถวายสังฆทานนับเป็นครั้งที่ ๕ แล้ว เวลาท่านจะถวายสังฆทาน ท่านต้องทรงจบทุกครั้ง ราชองครักษ์บอกว่า หลวงพ่อ พระองค์ท่านยังไม่ได้ทรงจบอีก ๓ เข่ง จะนำมาถวายภายหลัง

ขอเจริญพรว่า ทุกครั้งที่มาถวายมีของมากมาย ข้าวสารครั้งละ ๘ กระสอบ ใส่รถ ๖ ล้อเต็มคันรถ ของทุกอย่างทรงจบแล้วทั้งหมด ราชเลขาฯ เล่าให้ฟังอย่างนั้น

พวกเราจะถวายอะไรก็จบกันเสียบ้างนะ บางทีภรรยาให้สามีจบ สามีรำคาญไม่ยอมจบ ระวังนะ ท่านจะไม่ได้บุญ

ขอเจริญพรว่า ที่เราเจริญพระธรรมจักรกันทุกครั้งอาตมาตั้งอธิษฐานแน่วแน่ว่า ทุกวันที่ ๙ ตั้งแต่เช้ามาใครถวายอาตมาเป็นการส่วนตัวแม้แต่สตางค์เดียว จะขอบิณฑบาตโยม นำไปถวายในหลวงต่อไปเมื่อสิ้นปี เพื่อทรงนำไปพัฒนาประเทศชาติ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาตมาได้เข้าเฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๔๐ พรรษา และได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินหนึ่งแสนบาทเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย เพราะทราบว่าท่านมีพระราชภาระมากในการให้ความช่วยเหลือเด็กมากกว่า ๗๐๐ คน ตามชายแดน

วันนี้ก้าวหน้าทุกคนนะ ขอให้เราสร้างแต่ความดีถวายพระองค์ท่านต่อไป ใครเคยสร้างความไม่ดีมา ขอบิณฑบาตทิ้งเสีย เอาความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สองพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ

ขออนุโมทนาสาธุการ และขอขอบพระคุณ ขอบคุณ ขอบใจ ท่านอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน และ ญาติโยมที่มาไกลและใกล้ ที่ได้มาร่วมอนุโมทนาถวายพระราชกุศลในวันนี้

ขอให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสมกับมูลนิธิชัยพัฒนาที่พระองค์ทรงตั้งไว้ ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนา ที่ตั้งชัยพัฒนาไว้ทุก ๆ ท่าน มีโชค มีชัย ไม่มีเสนียดจัญไร ต่อไปตั้งแต่วันนี้

ขอทุกท่านจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด สมความปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ

ขอเจริญพรทุก ๆ ท่านตั้งใจรับพร ถวายพระราชกุศลต่อไปตามลำดับ

 

พิธีกรกล่าวนำ

ให้ตั้งใจแผ่เมตตา และอุทิศส่วนกุศล วางมือขวาทับมือซ้าย ก้มหน้าเล็กน้อย แผ่เมตตาใหญ่อย่างย่อ

สัพเพ สัตตา
สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา
สัพเพ ปุคคะลา
สัพเพ อัตตะภาวะปริยาปันนา
สัพพา อิตถิโย
สัพเพ ปุริสา
สัพเพ อะริยา
สัพเพ อะนะริยา
สัพเพ เทวา
สัพเพ มะนุสสา
สัพเพ วินิปาติกา

สัตว์ทั้งหลาย ที่เจาะจงบุคคลก็ดี ไม่เจาะจงบุคคลก็ดี อยู่ในทิศบูรพาก็ดี อยู่ในทิศประจิมก็ดี อยู่ในทิศอุดรก็ดี อยู่ในทิศทักษิณก็ดี อยู่ในทิศอาคเนย์ก็ดี อยู่ในทิศพายัพก็ดี อยู่ในทิศอีสานก็ดี อยู่ในทิศหรดีก็ดี อยู่ในทิศเบื้องล่างก็ดี อยู่ในทิศเบื้องบนก็ดี

อเวรา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย

อนีฆา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

ประนมมือสำรวมจิต เพ่งกระแสจิตออกทางหน้าผากไปที่พระบรมมหาราชวังอุทิศให้ในหลวงก่อน

อิทัง เม มหาราชะ ภูมิพลัสสะ สราชินียา โหตุ

สุขิตา โหนตุ มหาราชา สราชินี

ขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จงมีความสุข

อิทังเม มาตาปิตุนังโหตุ สุขิตาโหนตุ มาตาปิตโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทังเม ญาตีนังโหตุ สุขิตาโหนตุ ญาตโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทังเม คุรูปัชฌายาจริยานังโหตุ สุขิตาโหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพเทวานังโหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพเทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพเปตานังโหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพเปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพเวรีนังโหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพเวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพสัตตานังโหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพสัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

ตั้งใจรับพรต่อไป…