พระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อวัดอัมพวัน

โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
๙ พ.ค. ๓๘

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชศรัทธาถวายสังฆทาน ปัจจัยค่าภัตตาหาร แก่ภิกษุสามเณร วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ราชองครักษ์และราชเลขาธิการเป็นผู้ติดต่อมา ผู้แทนพระองค์ที่นำมาถวายคือ คุณอุทัย สุวรรณจินดา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ และ พ.อ. (พิเศษ) วัลลภ ชัยสวัสดิ์ ราชองครักษ์ ประจำพระองค์ วันที่นำมาถวายตามลำดับ มีดังนี้

ครั้งที่ ๑          วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ตรงกับ แรม ๙ ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ

ครั้งที่ ๒         วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ

ครั้งที่ ๓          วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีจอ

ครั้งที่ ๔          วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ตรงกับ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีจอ

ครั้งที่ ๕         วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ตรงกับ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน

การนำมาถวายแต่ละครั้ง มีพระราชศรัทธาถวายปัจจัยครั้งละหนึ่งหมื่นบาท และมีของไทยทานมากมายบรรทุกรถบรรทุก ๖ ล้อเต็ม ข้าวสารครั้งละ ๘ กระสอบ เดือนมีนาคมถวายต้นเดือนและปลายเดือน ตอนที่พระองค์ทรงพระประชวรและทรงหายจากประชวร และพอดีมีสามเณรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ด้วย

ของที่นำมาถวายครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๕ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มีของเหมือนกัน อาตมาบันทึกไว้หมด ครั้งสุดท้ายมีพระภิกษุสงฆ์องค์เณรขึ้นรับสังฆทาน ๕๖ รูป ณ ศาลาสุธรรมภาวนา ของไทยทานมีดังนี้

ข้าวสาร ๘  กระสอบ
น้ำตาลทรายขาว ๑  กระสอบ
น้ำมันพืชองุ่น ๑๐  ปีบ
น้ำตาลปีบ ๑  ปีบ
น้ำปลาทิพรส ๑๒๐  ขวด
หอมแดง ๒๐  กิโลกรัม
กระเทียม ๒๐  กิโลกรัม
กะปิ ๑  ปีบ
พริกแห้ง ๑  กิโลกรัม
พริกขี้หนูป่น ๕  กิโลกรัม
แกงเผ็ดไก่กระป๋อง ๗๒  กระป๋อง
แกงมัสมั่นไก่ ๗๒  กระป๋อง
ไก่ผัดกระเทียม ๗๒  กระป๋อง
บะหมี่ ๑๘๐  ห่อ
ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย ๑๐๐  กระป๋อง
ไข่เค็ม น้ำพริกกุ้งป่น พริกขี้หนูแห้ง พริกขี้หนูสด ๗๒  กระป๋อง
น้ำพริกปลาป่น พริกขี้หนู ๗๒  กระป๋อง
สบู่ลักส์ ๑๐๐  ก้อน
ยาสีฟันคอลเกต ๗๒  หลอด
แปรงสีฟันคอลเกต ๗๒  อัน
กระดาษชำระเดลี่ ๑๒๐  ม้วน
น้ำหวานเฮลบลูบอย
อายิโนะโมะโต๊ะ
เนสกาแฟ
ไม้กวาดอ่อน ๑๗๐  อัน
ไม้กวาดแข็ง ๖๐  อัน
โกโก้ตรานางพยาบาล ๑๒  กระป๋อง
ยาตำราหลวง ๕๐  ชุด

อาตมาต้องบันทึกไว้กันลืม ท่านถวายเป็นครั้งที่ ๕ แล้วและสังฆทานที่พระองค์ยังไม่ได้จบ ยังไม่ให้นำมาถวาย ราชองครักษ์ต้องนำมาถวายภายหลัง