ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช

โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
๒๔ ก.ย. ๓๗

ขอประทานกราบทูลฝ่าบาทโปรดทราบ

เกล้ากระหม่อมพระราชสุทธิญาณมงคล พร้อมด้วยญาติโยม คณะศิษย์ และทายกทายิกาผู้ศรัทธาของวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัยของชีวิต ๓ ตุลาคม ๒๕๓๗ วันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระสังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์ไทย และสังฆบิดรแห่งพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและนอกประเทศ เกล้ากระหม่อมพร้อมด้วยคณะศิษย์พร้อมใจกันถวายพระพร

อีกประการหนึ่งในวันคล้ายวันประสูตินี้ เกล้ากระหม่อมพร้อมด้วยบรรดาญาติโยมคณะศิษย์ มีจิตศรัทธาน้อมถวายกัปปิยภัณฑ์ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อทรงเป็น องค์อุปถัมภ์สร้างวัดที่สหรัฐอเมริกา

เกล้ากระหม่อมพร้อมด้วยคณะศิษย์และญาติโยมทั้งหลาย ขอน้อมนึกระลึกถึงพระกรุณาที่ สมเด็จพระสังฆบิดรได้ประทานโอวาททุกครั้ง ได้น้อมนำไปปฏิบัติได้ผลอย่างสมมาดปรารถนา

เกล้ากระหม่อมพร้อมด้วยญาติโยมได้สร้างกุศลมาตลอดตามลำดับ ตั้งใจปฏิบัติตามพระกรุณาที่ได้ประทานโอวาททุกครั้ง ในด้านบำเพ็ญทาน ศีล และภาวนา และปฏิบัติในด้านสติปัฏฐาน ๔ ได้ผลอย่าง สมมาดปรารถนา เป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสืบมาจนบัดนี้

เกล้ากระหม่อมขอปฏิญาณ และตั้งกัลยาณจิตในวันนี้เพื่อถวายพระพรต่อสมเด็จพระสังฆบิดร ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืน พลานามัยสมบูรณ์พูนสุข ปราศจากโรคาพาธและเจริญด้วยธรรม

อนึ่งขอให้พระองค์สังฆบิดรจงเป็นดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของพี่น้องชาวไทยทั้งในและนอกประเทศ ตลอดกระทั่งเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคณะสงฆ์ไทย ทรงมีพระชนม์ยืนยาวนานสืบไปชั่วกาลนานเทอญ