ศูนย์ปฏิบัติกรรมฐาน “สวนเวฬุวัน”

โดย บุญส่ง อินทวิรัตน์

พระประธานในศาลาปฏิบัติ

ซ้าย ศาลาปฏิบัติ ขวา โรงครัว

คำปรารภของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคลว่า “เราได้ของดีมาจากขอนแก่น เราจักนำของดีกลับไปคืนมอบให้ชาวขอนแก่น” จึงเกิดศูนย์ปฏิบัติธรรม “สวนเวฬุวัน” บ้านซำจาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งลงมือดำเนินงานปลูกสร้างเป็นลำดับมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๓๖ พร้อม ๆ กับงานปลูกคนด้วยสติปัฏฐาน ๔ ทางสายเอก ตามแบบฉบับต้นแบบของวัดอัมพวัน สิงห์บุรี ก็ยังดำเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย โดยอาศัยศิษย์เก่าจากวัดอัมพวันมาเป็นครูฝึก

ภายในศาลาปฏิบัติ

จนถึงวันนี้เรามีอาคาร มีที่พักหลายอาคาร มีห้องน้ำห้องส้วม ๓๐ ห้อง มีโรงครัว โรงอาหารที่บรรจุอาหาร ข้าวสาร น้ำดื่มพอเพียง น้ำอาบ

น้ำใช้มีบริบูรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพันเอกพิเศษ ขจร จิตรวิเศษ ผบ.กรมทหารม้าที่ ๖ ขอนแก่น นำรถทหารและนำทหารเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้รับการอนุเคราะห์จากพ่อค้า คหบดี ครู อาจารย์ และกลุ่มข้าราชการอีกจนมิอาจกล่าวได้หมด

 

งานปลูกอาคาร กุฏิ ที่พัก และการจัดหาทุนทรัพย์ อยู่ภายใต้ร่มบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโม ซึ่งมอบปัจจัยให้เป็นครั้งคราว แต่บ่อยครั้งถึงวันนี้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาท) แล้วเป็นที่วางใจได้สำหรับชาวขอนแก่น และชาวอีสาน หลวงพ่อเจ้าคุณฯ วัดอัมพวันไม่เพียงแต่อุปถัมภ์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งเมตตาบารมี และกำลังปัจจัยเงินทุนเหล่านี้ หลวงพ่อเจ้าคุณฯ มอบทุนทรัพย์เข้ามาสนับสนุนงานปลูกสร้างตลอดไปทุก ๆ ด้าน ไม่เคยทอดทิ้งให้อยู่ลำพังเดียวดาย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเจ้าคุณฯ ในอันที่จะมอบของดีกลับคืนให้ชาวขอนแก่น คืนให้ทั้งหมดอย่างดีที่สุด ขอให้เชื่อมั่น

ห้องน้ำ + สุขา

ที่พักอาศัย

ในโอกาสนี้ กระผมและคณะขอกราบฝ่าพระบาทองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ราชาแห่งสงฆ์แผ่นดินสยาม แทนชาวไทยและชาวขอนแก่น และชาวอีสานทั้งหมด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จฯ ที่ทรงมีเมตตามอบเงินทุนก้นถุง เป็นเงินต้นให้มาปลูกสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน “สวนเวฬุวัน” จ.ขอนแก่น ท่านลงขันเงินทุนสร้างก่อนใครอื่น เป็นจำนวนถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท)

และปัจจัยของสมเด็จพระสังฆราชจำนวนนี้ กระผมได้นำไปใช้ในการสร้างถังแท็งก์โครงสร้างเหล็ก เก็บน้ำ ขุดเจาะน้ำบาดาล ซึ่งสามารถให้บริการน้ำใช้กับผู้มาอยู่ปฏิบัติกรรมฐานได้ถึงวันละ ๕,๐๐๐ คน ต่อวัน ได้อย่างเพียงพอ ทำให้ชาวขอนแก่นสามารถขึ้นป้ายได้อย่างภาคภูมิใจว่า “ศูนย์ปฏิบัติกรรมฐาน สวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น ภายใต้เมตตาบารมีอุปถัมภ์ในองค์สมเด็จพระสังฆราช เป็นมิ่งขวัญชาวอีสาน ตราบชั่วฟ้าดินสลายสืบไป