เกียรติประวัติของพระราชสุทธิญาณมงคล

  • รับพระราชทานพัดยศในการสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นที่ พระราชสุทธิญาณมงคล
  • ประกาศสดุดีเกียรติคุณ พระราชสุทธิญาณมงคล พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร์
  • ประกาศสดุดีเกียรติคุณ พระราชสุทธิญาณมงคล ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมศึกษา)

 

เกียรติประวัติของพระราชสุทธิญาณมงคล

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์พระราชทานพัดยศ พระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน สิงห์บุรี เป็นที่ พระราชสุทธิญาณมงคล ศรีพหลนราทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี ในฐานะเป็นพระสงฆ์ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพระศาสนา เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในมหามงคลมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕

 

ประกาศสดุดีเกียรติคุณ
พระราชสุทธิญาณมงคล

โดย ดร. นิเชต สุนทรพิทักษ์ (อธิบดีกรมการฝึกหัดครู, อุปนายกสภาการฝึกหัดครู)

นมัสการ พระคุณเจ้าที่เคารพ

ท่านนายกสภาการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

 

ามที่สภาการฝึกหัดครูได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา แด่ พระราชสุทธิญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

เนื่องด้วยพระคุณเจ้าเป็นพระภิกษุที่กอร์ปด้วยศีลาจารวัตร และปฏิปทาเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการอบรมสั่งสอน พัฒนาจิตให้เป็นกุศล อันช่วยส่งผลให้บังเกิดความสุขโดยส่วนตัวของผู้ปฏิบัติ และเกิดความเรียบร้อย แก่สังคมโดยส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยครูทั่วประเทศระหว่างวันที่ ๓-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ นั้น

ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นวันที่บัณฑิตจากวิทยาลัยครูเทพสตรี เข้ารับกระราชทานปริญญาบัตร และนายกสภาการฝึกหัดครูได้กราบทูลถวายรายงานเกียรติคุณ พระราชสุทธิญาณมงคล เพื่อรับพระราชทานปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์แล้ว

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะนายกสภาการฝึกหัดครูจะได้อัญเชิญปริญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานในวันดังกล่าว มาถวายแต่พระคุณเจ้าในวันนี้

กระผมในนามของสภาการฝึกหัดครู ขอรายงานคำสดุดีเกียรติคุณของพระราชสุทธิญาณมงคล ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธุชนอันกอร์ปด้วย ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี คณาจารย์วิทยาลัยครูเทพสตรี นักศึกษา และผู้มีเกียรติทุกท่าน ซึ่งมาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ดังต่อไปนี้

พระราชสุทธิญาณมงคล เป็นผู้มีความสามารถในการศึกษา อบรมพระธรรมวินัย และวิปัสสนากรรมฐานแก่บรรพชิต และฆราวาสทั่วประเทศ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ประจำปี ๒๕๓๕

พระราชสุทธิญาณมงคล ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี เกิดวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ หมู่บ้าน ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เป็นบุตรของนายแพ จรรยารักษ์ และนางเจิม สุขประเสริฐ

 

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนสุวิทดารามาศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗

อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ วัดพรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

หลังจากบวชแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัย ศึกษาวิปัสสนากรรมฐาน จากหลายสำนัก อาทิ ศึกษาพระธรรมวินัย ณ สำนักพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

ศึกษาวิชากรรมฐานกับหลวงพ่อเดิม จ.นครสวรรค์

ศึกษาวิชากรรมฐานกับหลวงพ่อลี และท่านเจ้าคุณอริยคุณาธร จ.ขอนแก่น

ศึกษาวิปัสสนากับหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี

ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับเจ้าคุณอาจารย์ พระราชสิทธิมุนี วัดมหาธาตุ จ.พระนคร

ศึกษาพระอภิธรรมกับอาจารย์เตชิน ชาวพม่า ที่วัดระฆัง จ.ธนบุรี

 

ประวัติการทำงาน

หลังจากอุปสมบท ตั้งแต่ปี ๒๔๙๑ เป็นต้นมา พระราชสุทธิญาณมงคลได้พยายามศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย วิปัสสนากรรมฐาน ทั้งในสำนักวัดพรหมบุรี และวัดอื่น ๆ จนมีความสามารถ อย่างสูงในปี ๒๕๐๐ พระคุณเจ้าได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดอัมพวันจนถึงปัจจุบัน

 

การทำงานของพระคุณเจ้าที่เกี่ยวกับการศึกษาอบรม มีดังต่อไปนี้

  • การพัฒนาวัดอัมพวัน ได้ปรับปรุงบริเวณวัด สะอาด สะดวก ร่มรื่น เหมาะแก่การใช้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และฝึกอบรมพัฒนาจิตใจคน จนได้รับยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
  • การปกครองคณะสงฆ์ พระราชสุทธิญาณมงคล จัดวางระเบียบสำนักสำหรับพระภิกษุสามเณร ที่จำพรรษาในวัดอัมพวันอย่างละเอียด ควบคุมดูแลอย่างรัดกุมและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีได้
  • การศึกษาอบรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้เปิดโรงเรียนปริยัติธรรมสำหรับบรรพชิต และสำนักวิปัสสนากรรมฐานสำหรับฆราวาสขึ้น ณ วัดอัมพวัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา
  • การเขียนหนังสือเผยแพร่ธรรมะ มีผลงานด้านหนังสือธรรมะเป็นจำนวนมาก ได้จัดพิมพ์เผยแพร่และแจกจ่ายเป็นวิทยาทานแก่ประชาชนและหน่วยงานทั่วไปบ้าง หนังสือที่พิมพ์เผยแพร่เป็นประจำปีคือ กฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ เริ่มพิมพ์เล่มที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน รวม ๖ เล่ม

ด้วยความรู้และความสามารถอย่างดีเยี่ยม พระราชสุทธิญาณมงคลจึงได้รับตำแหน่ง ความดี ความชอบ และประกาศเกียรติคุณมากมาย เฉพาะที่เด่นและสำคัญมีดังนี้

 

พ.ศ. ๒๕๑๑

ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน

พ.ศ. ๒๕๑๓

ได้รับพัด พัฒนาวัดดีเด่นจากสมเด็จพระสังฆราช

พ.ศ. ๒๕๑๘

ได้รับตำแหน่ง เป็นเจ้าคณะ อำเภอพรหมบุรี

พ.ศ. ๒๕๒๖

ได้รับโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น

พ.ศ. ๒๕๒๘

ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในด้านส่งเสริม ชักชวนประชาชนมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง

พ.ศ. ๒๕๒๙

ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ นักพัฒนาดีเด่นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๓๑

ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระภาวนาวิสุทธิคุณ

พ.ศ. ๒๕๓๔

ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณในฐานะส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. ๒๕๓๕

ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชสุทธิญาณมงคล

พ.ศ. ๒๕๓๖

ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยครูเทพสตรี มีความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สภาการฝึกหัดครู มีมติอนุมัติปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา แต่พระราชสุทธิญาณมงคลในครั้งนี้
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะนายกสภาการฝึกหัดครู ถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แต่พระคุณเจ้าพระราชสุทธิญาณมงคลต่อไปขอกราบเรียนเชิญ

 

 

คำกล่าวแสดงมุทิตาจิต

โดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายกสภาการฝึกหัดครู)

นมัสการ ท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตร

พระราชสุทธิญาณมงคล เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ท่านอธิบดีกรมการฝึกหัดครู

ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑ ท่านรองอธิบดี

ท่านอธิการวิทยาลัยครูเทพสตรี และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

 

ป็นครั้งแรกที่กระผมได้มีโอกาสเข้ามาในวัดนี้ ก่อนหน้านั้นได้ยินแต่ชื่อวัด ได้ทราบกิตติศัพท์ว่า วัดนี้รมรื่น สะอาด เป็นระเบียบเหมาะสมที่จะส่งคนมาดูเพื่อเป็นตัวอย่าง เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและวัดเป็น อุทยานการศึกษา

คำว่า อุทยานศึกษา เรารู้สึกกันเองว่า ถ้าวัดหรือโรงเรียนร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบ และเข้ามาได้รับความรู้ น่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อคน

เพราะฉะนั้น ขณะนี้ได้พยายามส่งเสริมให้โรงเรียนทั้ง ๓๗,๐๐๐ โรง ทั่วประเทศไทย และวัด ๓๘,๐๐๐ กว่าวัด ได้พยายามพัฒนาวัด พัฒนาโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาด เรียบง่าย สงบ เพื่อให้คนที่เข้าไปแล้วได้สบายใจ ได้ความรู้

ถ้าเป็นนักเรียนอยู่ในสถานที่นั้น จิตใจคงจะละเอียดอ่อน จะสั่งสอนอะไรก็คงจะรับได้ง่าย วัดก็เช่นเดียวกัน เข้ามานอกจากจะสงบร่มรื่นแล้ว ยังได้รับความรู้

ถ้าคิดจะถามว่า อุทยานการศึกษา เป็นอย่างไร คงจะมีหลายรูปแบบ เมื่อสักครู่นี้ก็ได้บอกให้ประชาสัมพันธ์กระทรวง ไปดูที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ และไปถามหลวงพ่อว่า อย่างนี้จะบรรยายอย่างไร หรือวัดสวนแก้วของพระพยอม และที่วัดนี้ และอีกหลาย ๆ วัด หลาย ๆ โรงเรียน กระผมเข้ามาแล้ว ก็รู้สึกสบายใจที่นี่

ได้ทราบประวัติของพระราชสุทธิญาณมงคล ทราบว่าท่านมีลูกศิษย์มากมาย และทราบว่า แม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกับคณะเป็นจำนวนมาก เมื่อสามวันมานี้เองก็มาเข้ารับการอบรมที่นี้ ทำให้รู้สึกว่าวันนี้มีบุญที่ได้มีโอกาสเข้ามาในวัดนี้ ดีใจที่ประชาสัมพันธ์กระทรวงได้เข้ามาด้วย จะได้เผยแพร่ความงาม ความสงบของวัดนี้ ให้ประชาขนทั่วไปทราบ

กระผมขอแสดงความชื่นชมที่วิทยาลัยครูเทพสตรี และสภาการฝึกหัดครูได้เล็งเห็นความสำคัญ ได้เห็นว่ามีใครบ้างในชนบทของประเทศไทย ได้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ควรแก่การยกย่อง

 

กระผมทราบว่า พระคุณเจ้าพระราชสุทธิญาณมงคลไม่เพียงแต่ได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายแด่พระคุณท่านเท่านั้น พระคุณเจ้ายังได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกด้วย

พระคุณเจ้าได้โล่รางวัล และรางวัลเกียรติคุณหลายอย่างหลายประการ สมกับเป็นผู้นำทางด้านจิตใจ สมกับเป็นผู้นำที่เผยแพร่ คุณธรรมต่อประชาชน

พระราชสุทธิญาณมลคล มุ่งมั่นที่จะสร้างคนด้วยการชี้นำ สั่งสอนทุกหมู่เหล่า อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย โดยอาศัยที่พระคุณท่าน เป็นผู้ที่เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมวินัย คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจึงสามารถนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเทศนาสั่งสอน ให้ผู้ฟังเข้าใจซาบซึ้งได้โดยง่าย

การพูดและวัตรปฏิบัติทุกอย่าง จึงสั่งสอนให้สาธุชนเป็นผู้มีเหตุมีผล แม้พระคุณท่านจะมีภารกิจต่าง ๆ มากมาย แต่ก็แบ่งเวลาอบรมธรรมะเทศนาสั่งสอนผู้ปฏิบัติธรรม และภิกษุสามเณรทุก ๆ วัน พระเสมอมิได้ขาด

นับได้ว่ากระราชสุทธิญาณมงคล คือแบบอย่าของครูดีที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง สมควรที่เราท่านทั้งหลายจะหยิบยกปณิธานตลอดจนวัตรปฏิบัติของพระคุณท่านมาเผยแพร่ให้ปรากฏเกียรติ แก่อนุชนสืบต่อไป

กระผมขอแสดงความชื่นชมยินดี ขอให้พระคุณเจ้าจงเจริญซึ่งธรรมะ ได้ปฏิบัติสั่งสอนประชาชนสืบต่อไปชั่วกาลนาน

 

 

สัมโมทนียกถา

โดย พระธรรมราชานุวัตร (เจ้าคณะภาค ๓ วัดเชตุพน)

ขอเจริญพร ท่านนายกสภาการฝึกหัดครู

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

และคณาจารย์ นักศึกษา ตลอดทั้งสาธุชนทั้งหลาย

 

วันนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่คณะสงฆ์ที่พระมหาเถระรูปหนึ่งได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การที่สภาการฝึกหัดครูได้ประกาศยกย่องเกียรติคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคลนั้น เปรียบเสมือนหนึ่งเรือนทองเข้ามารองรับรัตนมณี คือเพชรที่มีค่าของคณะสงฆ์ ทำให้เกิดแสงแวววาวขึ้น

จริงอยู่ พระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่พระพุทธศาสนานั้น ท่านได้ทำหน้าที่ปฏิบัติตามพระพุทธปฏิปทา ต้องการที่จะให้พุทธศาสนิกชน ได้ดื่มด่ำธรรมะ ได้รับรสแห่งการประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ แม่จะไม่ได้มุ่งหวังลาภสักการะใด ๆ แต่การที่ได้รับการยกย่องเช่นนี้ ชื่อว่าเป็นการประกาศความดีของท่านให้ปรากกฎ

ในนามของคณะสงฆ์ ขออนุโมทนาสาธุการสภาการฝึกหัดครูที่ได้นำความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานปริญญาบัตร ถวายท่านเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล และขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ที่ได้รับเกียรติในโอกาสนี้ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงคุ้มครองให้ท่านเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ งอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา

ขอให้ท่านทั้งหลายซึ่งมีท่านนายกสภาการฝึกหัดครูเป็นประธาน จงเจริญด้วย จตุรพิธพรเช่นเดียวกันทุกท่านเทอญ

 

 

คำกล่าวแสดงมุทิตาจิต

ร.ต. อุทัย ใจหงษ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี)

กราบนมัสการ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๓

พระราชสุทธิญาณมงคล เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี

และเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน และพระเถรานุเถระทุกรูปที่เคารพ

ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะนายกสภาการฝึกหัดครู

ท่านอธิบดีกรมการฝึกหัดครู ท่านอธิการวิทยาลัยครูเทพสตรี

ท่านผู้บัญชาการพลรบพิเศษที่ ๑ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด

ท่านรองอธิบดี กรมการฝึกหัดครู ท่านอาจารย์

และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  

 

ระผมในนามของข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ขอกราบนมัสการแสดงมุทิตาจิต แด่พระคุณท่านพระราชสุทธิญาณมงคล ในโอกาสอันเป็นเกียรติเป็นมงคลยิ่ง ที่พระคุณท่านได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาของสภาการฝึกหัดครูในวันนี้

พระราชสุทธิญาณมงคลเป็นศูนย์รวมแห่งความดีของจังหวัดสิงห์บุรี พระคุณท่านนำมาซึ่งความรัก ความเลื่อมใสศรัทธา ความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน และสถาบันต่าง ๆ โดยที่พระคุณท่านได้นำวิปัสสนากรรมฐาน มาเป็นรากฐานในการสร้างงานก่อให้เกิดการเสียสละ ความรักความเมตตาต่อกันขึ้นในสังคมแห่งนี้

โดยเฉพาะพระคุณท่านมีเมตตา ไม่ทอดทิ้งที่จะอบรมสั่งสอนให้การศึกษา เป็นที่พึ่งต่อกัน และเป็นที่พึ่งทางใจแก่ประชาชน พัฒนาจิตให้เป็นกุศลซึ่งจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างครอบครัวให้มีความสุข ตลอดจนเกิดเป็นสังคมและประเทศชาติที่มั่นคง ร่มเย็นเป็นสุขได้ในที่สุด

ในส่วนคุณธรรมที่เด่นชัด พวกเราชาวสิงห์บุรีปรากฏชัดว่า พระคุณท่านถือสัจจะเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่ง พระเดชพระคุณจะสั่งสอนเราทั้งหลาย ในสิ่งที่พระคุณท่านปฏิบัติได้ และปฏิบัติจริง

สอนให้ทุกคนมีสัจจะต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อบุคคล ต่อวาจา และต่อความดี โดยมีพระคุณท่านเป็นแบบอย่าง

ความเป็นคนจริงของพระคุณท่าน นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราทุกคนแล้ว ยังทำให้งานทุกอย่างโดยเฉพาะ งานสร้างคนนั้น ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ และประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่เราท่านทั้งหลายในขณะนี้

นอกจาก การอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชน ให้สนใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้ว พระราชสุทธิญาณมงคลยังให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ที่มีสัมมาปฏิบัติ ในอีกหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม ที่พัก รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ อันเป็นบำเพ็ญทั้งธรรมทานและอามิสทานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกระผมเองและข้าราชการในจังหวัดนี้ ก็ได้รับอามิสทานและธรรมทานจากพระคุณท่าน เช่นเดียวกัน

ในโอกาสที่สภาการฝึกหัดครู ได้จัดพิธีถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ขึ้นในครั้งนี้ พวกเราชาวจังหวัดสิงห์บุรีมีความภาคภูมิใจในพระคุณท่านพระราชสุทธิญาณมงคล

พวกเราทั้งหลายจะขอน้อมนำ เอาวัตรปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติต่อไป

 

 

 

คำกล่าวอนุโมทนา

โดย พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญฯ)

กราบเรียน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมราชานุวัตรที่เคารพ

             พระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงยิ่ง

ขอเจริญพร ท่านนายกสภาการฝึกหัดครู

             หรืออีกนัยหนึ่ง ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

             ท่านอธิบดีกรมการฝึกหัดครู

             ท่านอธิการวิทยาลัยครูเทพสตรี และหลาย ๆ อธิการ

             ท่านอดีตรัฐมนตรี และ ส.ส.

             มาพร้อมกัน ณ ศาลาสุธรรมภาวนา

 

วันนี้ อาตมามีความยินดีมาก ที่เห็นญาติพี่น้องทั้งหลาย และแขกผู้มีเกียรติ พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพ พระเถรานุเถระ และคณะครูอาจารย์สอนบาลีทั้งหมด ๒๐๐ รูปเศษ มาพร้อมกันในวันนี้

ท่านปลัดกระทรวงฯ ท่านมีเมตตาสูง มีกรุณาที่ได้เสียสละเวลาของท่านมาอย่างน่าซึ้งใจ ชื่นอกชื่นใจที่ญาติพี่น้องทั้งหลาย มาพร้อมกันแสดงมุทิตาจิตกับอาตมาในฐานะรับปริญญา บัณฑิตกิตติมศักดิ์

แต่อาตมาต้องทุกข์ใจอย่างที่สุด ทำไมต้องทุกข์ ต้องทำงานให้ยิ่งใหญ่ นี่มันทุกข์ตอนต้องทำงานใหญ่ ขอเจริญพรท่านปลัดกระทรวง และท่านอธิบดีฯ ท่านอุตสาห์นำปริญญามาถวายให้ ดีใจที่ถวาย แต่ต้องทุกข์ใจต่อภายหลัง ทุกข์ที่ต้องทำงานให้หนัก แต่ปลื้มใจที่เห็นญาติโยมมามากมาย เหลียวซ้ายแลขวามีแต่เสื้อครุยทั้งนั้น

เมื่อสักครู่นี้ ดร. จรินทร์ ชาติรุ่ง ท่านถามว่า ตื่นเต้นไหม อาตมาตื่นมานานแล้ว เต้นมานานแล้ว ตื่นตา ตื่นตัว ตื่นใจ ตื่นนอก ตื่นใน และก็เต้นมานาน ทั้งเต้นทั้งรำ ไม่มีใครมาเต้นด้วย เต้นคนเดียวมานานแล้ว ไม่มีเพื่อนคู่คิด ไม่มีมิตรคู่บ้านเหมือนท่านทั้งหลายเลย

แต่อาตมาก็ปลื้มใจที่หลวงพ่อวัดโพธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ อุตส่าห์เสียสละเวลามาให้สัมโมทนียกถา และเห็นพระเถระ คณะครูอาจารย์สอนบาลีทั่วราชอาณาจักรไทยในวันนี้ก็ชื่นใจในผลงาน

ท่านทั้งหลายมาถวายเกียรติ ถวายชื่อเสียง ถวายคุณงามความดี เรียกว่า ปริญญากิตติมศักด์ ท่านทั้งหลายกลับไปนี้อาตมาต้องคิดว่า จะทำอะไรให้สมเกียรติ ทำอะไรให้สมกับปริญญา

ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย อาตมาต้องทำงานให้หนักต่อไป ทั้ง ๆ ที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็หาเวลาว่างไม่ได้แล้ว แต่ต้องทำงานปลุกคนให้ตื่น เสกคนให้เป็นงาน อาตมาใช้นโยบายอย่างนี้ คือ ๓ ส.
ส.๑ ความสะอาด บ้านเมืองต้องสะอาด ที่กินสะอาด ที่ถ่ายสะดวก ต้องนอนในมุ้ง ทุ่งในส้วม สวมรองเท้า ยืนลุก ยืนรับ ยืนคำนับผู้บังคับบัญชา แสดงฐานะต่อท่านผู้ใหญ่ ทำไมนิ่งดูดาย พระไตรปิฎกสอนชัด แต่ไม่มีใครนำมาสอน ที่เรากราบไหว้กันนี่เป็นประเพณีไทย มิใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์สอนอย่างมีเหตุผลอย่างดียิ่ง

 

ส. ๒ ความสงบ ถ้าจิตไม่สงบ ท่านจะไม่สะดวก ต้องมีความสงบ

 

ส.๓ ความสะดวก ถ้าสงบเมื่อไรจะสะดวกสบาย จะร่มรื่นชื่นฤดี ตรีปิฎก หยิบยกไว้ในใจ ถ้าคนไหนมีจิตใจสงบ ไม่เศร้าหมอง ผ่องใสแล้ว จะสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีที่พึ่งทางใจ รวดเร็วทันใจถูกต้องเป็นธรรม

ขอเจริญพรท่านปลัดกระทรวงฯ อาตมาทำงาน กิจกรรมของพระสงฆ์ต้องเป็นประโยชน์แก่ประชาชน มิใช่ประชาชนเฉพาะประเทศไทย อาตมาส่งพระประธานหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว พร้อมพระโมคคัลลา สารีบุตร ไปประดิษฐาน ที่วัดทะนง อ.เมืองพระตะบอง จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา

ชาวเขมรแห่กันมาฉลองเกือบเจ็ดหมื่นคน พระมากราบเรียนว่า ไม่มีห้องสุขา อาตมาส่งเงินไปช่วยทำห้องสุขา ตอนนี้ได้ ๕ ห้องแล้ว

เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ได้ส่งเงินไปช่วยสร้างศาลาที่เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว ช่วยอย่างนี้ ไม่ใช่นิ่งดูดาย

การพัฒนาวัด อาตมาเอาตำราของพระพุทธเจ้ามาสอน ต้องกวาดให้สะอาด พระอย่าทิ้งกิจวัตร ดูพระต้องดูที่กิจวัตร ไม่ใช่ดูที่นุ่งห่มเหลืองสวย ๆ แล้วก็เป็นพระ ต้องมีกิจวัตรจะทำอย่างไร ใช้ง่าย ๆ คือ ทำให้สะอาด

ขอเจริญพร ที่วัด ห้องน้ำ ห้องสุขาครบวงจรแล้ว มี ๓๐๐ ห้อง ไม่ต้องเข้าคิว ที่โรงครัว นึ่งข้าว ๑ กระสอบ ใช้น้ำมันดีเซล ๓๐ บาท

ต้องใช้ริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ ถ้าริเริ่ม แต่ไม่รวดเร็ว ไม่รอบคอบ ไม่ชอบระวัง จะมี ๒ มักคือ มักง่ายกับมักได้ ไม่มีมรรคแปดแน่ ออกมาในรูปแบบนี้ชัดเจน

คนมักง่าย มักได้มีเยอะ พูดว่า ฉันรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ พูดไม่จริง

รักชาติ ต้องรักตัวเอง ต้องช่วยตัวเองได้ พึ่งตัวเองได้ สอนตัวเองได้

รักศาสนา ต้องปฏิบัติธรรมะ จิตตั้งใจถึง ไม่รำพึงรำพัน และต้องช่วยเหลือประชาชน

รักพระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรต่างพระกรรณ อย่าฉ้อราษฎร์บังหลวง อย่าฉ้อหลวงบังราษฎร์ไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่า รักพระมหากษัตริย์

รักกันแต่ปาก แต่จิตใจไม่ถึง ขอเจริญพรพี่น้องโดยทั่วกัน

พระสงฆ์ต้องช่วยเหลือประชาชน ที่ลพบุรีขาดแคลนน้ำ อาตมาให้ข้อคิดท่านนายพล พล.ต.สมศักดิ์ แสงจันทร์เลิศ จัดตั้ง “ธนาคารน้ำ” น้ำมีมากมาย ก่อยกองน้ำไหลออกมาแล้ว คน ๑,๐๐๐ ครอบครัวก็ใช้ได้ คนเป็นหมื่นก็พอใช้

สิ่งทั้งหลายที่ทำให้วัดนี้ร่มรื่นได้ ไม่ใช่ไปเรี่ยไร ไปขอ แต่ขอให้มีความจริงใจ จริงจังต่อกัน ทำอะไรด้วยความศรัทธา ทำด้วยความเคารพ ทำด้วยจิตสงบ ทำด้วยความถูกต้อง ทำด้วยใช้สติปัญญา โยนิโสมนสิการก่อนลงมือทำทันทีอย่ารอรีแต่ประการใด งานนั้นได้ผลแน่ ไม่ต้องใช้เงินทองแต่ประการใด

ขออนุโมทนา ขอบคุณ ขอบใจท่าน ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งหลาย ประสาทพรให้ท่านปลัดกระทรวงฯ ท่านอธิบดี ท่านอธิการ ตลอดท่านทั้งหลาย ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จงประสบแด่ความสุข ความเจริญทั่วหน้ากัน ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ จะนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด สมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ ขอเจริญพร