ถนนสายใหม่

โดย พระนรินทร์ สุภากาโร

 ในที่สุด ชาวบ้านวัดอัมพวันรวมทั้งชาวบ้านจากหมู่บ้านข้างเคียง รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่เดินทางมานมัสการและปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ก็ได้มีโอกาสใช้ถนนเส้นใหม่ที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสภาพถนนเส้นนี้ จนกระทั่งสวยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้เป็นอย่างมาก

ตลอดระยะเวลาของการสร้างถนนที่ทุกคนรอคอยเส้นนี้ทางสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท และบริษัทที่ทำการก่อสร้างได้ให้ความเอาใจใส่ ดูแล แก้ไข จนกระทั่งเสร็จสิ้นสวยงามอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้ แม้บางช่วงเวลาจะประสบปัญหาจากอุทกภัย น้ำท่วมครั้งใหญ่ ในปลายปี ๒๕๓๘ ที่ทำให้การสร้างถนนล่าช้า และชำรุดเสียหายไปบ้าง แต่ก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขด้วยดีตลอดมา

การสร้างถนนเส้นนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยทางสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น การก่อสร้างและปรับปรุงถนนหนทางตลอดจนปรับปรุงแหล่งน้ำ ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งการเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการสุขาภิบาลปากบาง (นายอำเภอพรหมบุรี) เพื่อขอจัดโครงการปรับปรุงยกมาตรฐานระดับชั้นทางของถนนสายจากทางแยกสายเอเชีย เข้าสู่วัดอัมพวัน หมู่ ๔ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยเห็นว่า เนื่องจากเป็นถนนสายสำคัญและมีประชาชน ตลอดจนพ่อค้า ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักการเมืองระดับต่างๆ จากหลายจังหวัดทั้งใกล้และไกล ได้เดินทางเข้ามากนมัสการพระราชสุทธิญาณมงคล และเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี

เพื่อเป็นการรองรับปริมาณยวดยานพาหนะที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ทางสุขาภิบาลปากบาง โดยประธานสุขาภิบาลปากบาง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๗ ถึงสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดสิงห์บุรี แจ้งว่าไม่ขัดข้องและยินดีให้ทางสำหนักงานฯ เข้ามาดำเนินการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวได้
ทางสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลประกอบการเสนอโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสภาพเส้นทางเข้าวัดอัมพวัน เสนอสู่กระทรวงมหาดไทย และได้รับอนุมัติให้ขึ้นบัญชีความต้องการทางหลวงชนบทระดับจังหวัดหมายเลย ส.ห.๓๐๙๐ สายหมู่บ้านวัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ระยะทางประมาณ ๑,๓๐๐ กิโลเมตร

จากนั้นทางสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการสำรวจออกแบบประมาณการก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๘ รวมระยะทางตลอดสาย ๑.๓๘๓ กิโลเมตร และส่งแบบแปลนรับรองสนับสนุนงบประมาณไปยังสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท เพื่อดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๓๘ เป็นกรณีพิเศษ

ในที่สุด ทางจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับงบดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๓๘ และได้ทำสัญญาจ้างดำเนินการก่อสร้างเป็นเงิน ๕,๑๗๒,๐๐๐ บาท โดยกำหนดระยะเวลาของสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๘ และดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๘

แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกินเหตุอุทกภัย น้ำท่วมตัดเส้นทางของการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างต้องเลื่อนระยะเวลาออกไปช่วงหนึ่ง

จนในที่สุดถนนเส้นนี้ก็แล้วเสร็จ สามารถอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางหลัก ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๔ และ หมู่ ๕ ตลอดจนหมู่บ้านใกล้เคียง และที่สำคัญคือประชาชน พ่อค้า นิสิต นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการตลอดทั้งนักการเมืองระดับต่างๆ ที่เดินทางมาวัดอัมพวัน ได้รับความสะดวกสบาย

ทางสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ยังสร้างความเป็นระเบียบและสวยงามให้กับถนนเส้นนี้ โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ประดับเรียงรายทั้งสองข้างทางตั้งแต่ปากทางเข้าจนถึงวัดโดยตลอดเส้นทาง

ชาวหมู่บ้านวัดอัมพวัน และพุทธศาสนิกชนที่มีส่วนได้รับความสะดวกสบายจากการปรับปรุงถนนเส้นใหม่นี้ ขอขอบคุณสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดสิงห์บุรี และทางสำงานใหญ่ รวมไปถึงกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐบาลที่เห็นความสำคัญของถนนเส้นนี้ โดยอนุมัติให้จัดสร้างโครงการจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อย