ยกเลิกโครงการสามเณรปี ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19